Formål

VEDTEKTER FOR CHC HELIKOPTER SERVICE / HELI-ONE SENIORKLUBB, HSSK.

§ 1

NAVN

CHC Helikopter Service / Heli-One Seniorklubb

(stiftet 7. februar 2001)

Klubbens adresse:  Hjemmeadressen til enher tid valgte leder.

§2

FORMÅL

Klubbens formål er å samle alle pensjonister fra CHC Helikopter Service og Heli-One i en klubb som skal være til gjensidig hjelp og støtte, samarbeide tett med Storebrand Pensjonstjenester A/S og de respektive foreninger for å sikre de til enhver tid gjeldende økonomiske betingelser for sine medlemmer. Klubben skal også arbeide for å fremme et godt kameratskap medlemmene i mellom, samt oppretholde kontakten med selskapene. Klubben skal fremme sine formål gjennom medlemsmøter og ved skriftlig orientering eller andre tiltak styret finner nyttig.

§3

MEDLEMSKAP

Alt fast ansatt personell i CHC Helikopter Service og Heli-One har ved pensjonsavgang rett til å bli medlem i klubben. Med pensjonsavgang menes alders- og uføretrygdede samt førtidspensjonerte. Enke/enkemann etter pensjonist i selskapene med medlemskap i klubben kan fortsette medlemskapet etter ektefelles død. Enke/enkemann etter yrkesaktiv CHC Helikopter Service / Heli-One ansatt kan søke medlemskap i klubben fra det år ansatte ville ha blit pensjonist.

Ved situasjoner hvor ansatte har blitt berørt av nedbemanning og ikke gått inn i stilling hos ny arbeidgiver, kan vedkommende søke om medlemskap. Dersom en tidligere ansatt i CHC HS / Heli-One og som nå er pensjonist har arbeidet i ett eller begge disse selskapene, kontra andre selskaper, kan vedkommende bli opptatt som medlem etter søknad

Når det gjelder de ettelattes adgang til medlemskap i klubben, opphører/utelukkes dette ved forandring av vedkommendes sivile status. Personer uten direkte tilknutning til CHC Helikopter Service / Heli-One kan ikke bli medlemmer.

Nye medlemmer etter 1. september betaler ikke kontingent for inneværende år. Etter vedtak i styret kan kontingenten for eldre medlemmer reduseres. Hvis det ikke foreligger særlig grunn, kan styret stryke medlemmer som ikke har betalt kontingenten de siste 2 år.

I tilfelle hvor CHC Helikopter Service AS eller Heli-One AS selger ut alt, eller deler av selskapet, kan de berørte søke om medlemskap i HSSK.

§4

  A:  Årsmøte:

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i februar måned. Beretnings og regneskapsåret følger kalenderåret. Det skal ved inkalling gis 14 dagers varsel. Sakliste, årsberetning og revidert regskap skal vedlegges innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom 3 av 5 valgte styremedlemmer forlanger det, eller når minst 1/3 av  klubbens medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette. Inkalling til ekstraordinært årsmøte skal kun være påført den/de saker som er årsaken til kravet for et slikt møte, og fristen skal ikke være mindre enn 8 dager.

B:  Årsmøtet behandler :

Konstituering. Godkjenning av inkalling. Årsberetning. Årsregneskap og revisors beretning. Budsjett for kommende år. fastsettelse av kontingent. Valg i følge vedtektene. Inkomne forslag skal være styret i hende 3 uker før årsmøtet.

  C:   Valg:

Alle godkjente medlemmer av seniorklubben er valgbare til styret. Valgperioden for styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkommite skal være 2 år. Ved gjenvalg skal perioden normalt være 2 år, men et styremedlem kan gjenvelges for ytterligere et (1) år. Det ideelle er at halvparten av styret står på valg hvert år.

Årsmøtet velger:  Leder 1 år. 2 styremedlemmer 2 år. 2 varamedlemmer 2 år.  2 valgkomite medlemmer 2 år   1 revisor 2 år.

§ 5 

Styret:

Styret skal bestå av 1 leder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velger selv sekretær og kasserer blant styremedlemmene.

Styret skal lede klubben i samsvar med formålsparagraen og etter retnigslinjer som blir trukket opp av årsmøtet. Styret skal til en hver tid være åpen for å gjennomføre nye tanker og ideer som kan styrke klubben. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

     § 6

Vedtektsendringer:

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres etter vedtak i ordinær eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

       § 7

Oppløsning:

Oppløsning av klubben kan bare vedtaes på årsmøte med 2/3  av medlemmene tilstede og 2/3 flertall. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig inkalles det til ekstraordinært årsmøte hvor 2/3 av de fremmøtte kan beslutte oppløsning. Ved oppløsning tilfaller klubbens aktiva pensjonskassen i Storebrand Pensjontjenester A/S for CHC Helikopter Service og Heli-One. 

Disse vedtekter er redigert av årsmøtet 7 februar 2018 (§ 2, 4, 5 og § 7 ). § 3 tillegg vedtatt på årsmøtet 2. mars 2022.