Informasjon

Informasjon

CHC HELIKOPTER SERVICE / HELI-ONE SENIOR KLUBB

Hei alle medlemmer.

Onsdag 6. juni blir det i tillegg til vanlig møte også besøk på basen hos Helikopter Service.  Vi har møte som vanlig i Flymuseets lokaler med kaffe, drøs og vinlotteri kl. 11:00

Vi har avtale med Per Andre Rykhus kl. 12.00. For at parkering og registrering skal gli best mulig, samler vi flest mulig i hver bil som kjører sammen til basen. Husk bilnummer for de som har med biler p.g.a. parkering.  Ved ankomst må alle registrere seg «elektronisk» i resepsjonen.

Hilsen
Hadle Eide Dahle
Sekretær

Seniorfrokost

Vi venter med neste omgang til høsten. Siste gang måtte frokosten avlyses på grunn av for få påmeldte.

Hei.

Til: Alle medlemmer i Helikopter Service Senior Klubb (HSSK).
Fra: Styret i HSSK
Dato: 22. januar2018

INNKALLING TIL ÅRSM0TE ONSDAG 7. FEBRUAR 2018, KL 11:00 I FLYMUSEETS LOKALER PÅ SOLA.

AGENDA
1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Årsberetning for 2017
6. Revisorgodkjent regnskap for 2017
7. Fastsettelse av kontingent for 2018
8. Forslag til budsjett for 2018
9. Valg
10. Behandling av innkomne forslag
11. Bevertning

Ref. E-mail 4. januar 1018. Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer til årsmøtet.
Ingen forslag fra styret utover det som er i agenda for årsmøtet

For styret
Hadle Eide Dahle
Sekretaer

CHC HELIKOPTER SERVICE SENIOR KLUBB (HSSK)
ÅRSRAPPORT FOR 2017.

Styret har hatt følgende sammensetning:
Ingar Jensen Leder
Dag Johansen Styremedlem/kasserer
Hadle Eide Dahle Styremedlem/sekretaer
Synnøve Haug Styremedlem
Bjørn Nybø Varamedlem
Hans AInes Varamedlem

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vaert avholdt månedlig, unntatt 1 juli.
Medlemmer:
Det er pr. 1 dag 121 registrerte medlemmer 1 HSSK.
Økonomi:
Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd på vinlotteri. Var største kostnad er julebordet som årlig avholdes pa Sola Strandhotell. Det henvises til årlig regnskap for naermere informasjon.
Styremøter:
Det er holdt 11 styremøter i 2017 og arbeidet i styret har fungert greit.
Aktiviteter:
HSSK har hatt månedlige møter på Flymuseets kantine på Sola Sjø og med bra fremmøte på ca. 50 medlemmer på møtene. Det har vært hyggelige samvær med kaffe og vafler, samt enkelte tema presentasjoner. I år har det vært holdt vinlotterier på alle møtene, som har gitt godt bidrag til var økonomi.
Det har ikke vært arrangert noen tur i år, noe som skyldes liten interesse blant medlemmene.En nyhet i år har vært medlemsfrokoster på Sola Strandhotell med 10 til 14 deltagere pr. gang.
I november ble årets julebord avholdt med god oppslutning. Både maten og dansemusikken så ut til a falle i smak. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen.
I løpet av høsten overtok Storebrand administrasjonen av pensjonene våre. En ordning er etablert for tidligere CHC Helikopter Service ansatte og en ordning for tidligere Heli-One ansatte. Overgangen har ikke gitt merkbare forandringer foreløbig. Vi klarte å få representant fra Storebrand og fra selskapene til desember møtet for å gi oss informasjon om ordningene.
Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning også i 2017 og håper at de månedlige sammenkomstene kan fortsette i 2018.

Hadle Eide Dahle
Sekretaer

 

 

Som de fleste nå er kjent med er det opprettet nye pensjonskasser for Helikopter Service Norge og HeliOne Norge. Pensjonskassene administreres av Storebrand Pensjonstjenester AS. Daglig leder er Beate Olsen.

Ingar har vært i kontakt med Beate Olsen idag. Slik det ser ut idag prøver vi å få henne til å komme på vårt møte i desember for å forklare mer om hva dette innebærer for oss.

Dersom dere allerede nå har noen spørsmål, kan de rettes via Ingar Jensen, E-mail: ingar.jensen@lyse.net. Han vil formidle spørsmålene til Beate Olsen og forhåpenligvis få noen gode svar på møtet.

Spørsmål må dere sende til Ingar innen søndag 5. november.

Ha en fin kveld.

Hilsen
Hadle Eide Dahle
Sekretær for HS Seniorklubb.

Agenda til Årsmøtet 1 februar 2017.

1.  ÅPNING AV ÅRSMØTET VED STYRETS LEDER

2. VALG AV MØTELEDER

3. VALG AV REFERENT

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

5. ÅRSBERETNING FOR 2016

6. REVISORGODKJENT REGNSKAP FOR 2016

7. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

8. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2017

9. VALG

10. BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest (senest 24 januar)